Object moved

Object moved to here.szukaj
 
 
 
Statut
Rada Naukowa
Dyrekcja
Regulamin
Struktura
Pracownicy
KOBiDZ na co dzień
Wydawnictwa
Biblioteka
Oddziały terenowe

 

 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Wydawnictwa
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 12.01.2007 (data modyfikacji: 02-11-2009)


Wszystkim osobom zainteresowanym publikacjami Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków przypominamy, że w kwietniu 2007 r. Dział Wydawnictw został włączony do Zespołu ds. Promocji Dziedzictwa (w Dziale Edukacji i Promocji) i tym samym zmienił siedzibę. Obecnie mieści się ona w budynku przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie 00-924. tel.022 826-02-39; 022 826-17-14,022 826-92-47 (wewn. 36)

Zespół ds. Promocji Dziedzictwa przygotowuje publikacje dotyczące zabytków, m.in.

  • ilustrowane słowniki
  • katalogi
  • kwartalnik „Ochrona Zabytków”
  • rocznik „Muzealnictwo”.

Dysponuje on również publikacjami, które wydały Ośrodek Dokumentacji Zabytków oraz Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Łącznie dostępnych jest kilkadziesiąt tytułów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE 

Cennik - PUBLIKACJE KRAJOWEGO OŚRODKA BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW.pdf [44.1 KB] 

Zamawianie książek i czasopism: zamowienia@kobidz.pl

Czas realizacji zamówienia: około 6 tygodni.

 

 

Ochrona Zabytków” jest czasopismem o 50-letniej tradycji. Ma trafiać  do szerszego niż “Muzealnictwo” grona odbiorców, m.in. zachęcać osoby niezwiązane zawodowo z ochroną zabytków do pogłębiania wiedzy na ten temat. Pismo jest forum wymiany myśli i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki,  rzemiosła artystycznego, archeologii,  ochrony krajobrazu, zagadnień prawnych dotyczących ochrony zabytków, technologii dokumentacyjnych, oraz badaczy dziedzictwa niematerialnego (m. in. etnologów i językoznawców). Cena 25 zł.


 

 


"MUZEALNICTWO" jest rocznikiem wydawanym od roku 1952, który dokumentuje i promuje tę tak ważną – liczącą ponad 200 lat  – gałąź kultury polskiej. Na jego łamach publikują artykuły, eseje i recenzje najwybitniejsi polscy muzeolodzy i muzealnicy. Ostatnio „MUZEALNICTWO” staje się periodykiem fachowym o zasięgu europejskim – redakcja stara się nawiązywać kontakty z autorami za granicą, którzy chętnie podejmują współpracę z pismem i chcą drukować swoje teksty na jego łamach.
Tematyka artykułów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: akty prawne i dyrektywy dotyczące działalności  muzeów w Polsce i w Europie, historię muzeów oraz teorię i praktykę muzeologii i muzealnictwa w Polsce i na świecie, kwestie związane z architekturą budowli muzealnych, sprawy teoretyczne i praktyczne związane z wystawiennictwem w muzeach, problemy konserwatorskie i techniczne z jakimi borykają się muzea, sprawozdania z konferencji poświęconych muzealnictwu w Polsce i na świecie, recenzje wybitnych wystaw i książek oraz wspomnienia pośmiertne poświęcone polskim muzealnikom.
Głównymi odbiorcami „MUZEALNICTWA” są muzea w Polsce ale także inne zainteresowane instytucje zajmujące się  ochroną dziedzictwa kulturowego oraz osoby prywatne. Rocznik nasz w dość dużej liczbie egzemplarzy wysyłany jest także za granicę, do instytucji o podobnym profilu działania, jak KOBiDZ lub innych związanych z muzealnictwem, uczestnicząc w ten sposób w międzynarodowej wymianie pism fachowych związanych z tą dziedzina kultury.
Redakcja „MUZEALNICTWA” stara się tworzyć fachowy periodyk, na wysokim poziomie merytorycznym, będący forum wymiany myśli naukowej i prezentacji wyników badań, miejscem dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, a także dyskusji o sprawach dotyczących nie tylko historii muzealnictwa, ale także związanych z nim problemów i zjawisk aktualnych oraz projektów na przyszłość.
Na tzw. żółtych stronach otwierających niektóre roczniki redakcja „MUZEALNICTWA”  publikuje aktualne akty prawne i obowiązujące dyrektywy dążąc do tego, aby muzealnicy w Polsce mieli je zawsze łatwo dostępne w swoim fachowym piśmie. W ostatnich numerach prezentowano: znowelizowaną Ustawę o muzeach wraz z komentarzem prawnika, Nowy Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów wraz z komentarzem tłumacza, dyrektywy Unii Europejskiej: Zasady wypożyczania w Europie – zalecenia dla muzeów europejskich dotyczące mobilności zbiorów oraz  Plan działań UE na rzecz promocji, mobilności kolekcji muzealnych i stworzenia standardów wypożyczeń z wprowadzeniem tłumacza, teksty prawników dające wskazówki: jak założyć prywatne muzeum, jak chronić integralność utworów w wystawiennictwie sztuki nowoczesnej, jakie są skutki posiadania zabytkowych militariów. Prezentowane były także: instrukcje dotyczące zunifikowanego systemu dokumentowania dóbr kultury OBJECT ID STANDARD oraz formularze dotyczące Umowy wypożyczenia obiektów między muzeami i instytucjami kultury  rekomendowanej przez NEMO (Sieć Europejskich Organizacji Muzealnych). Redakcja „MUZEALNICTWA” funkcjonuje w ramach Działu Edukacji i Promocji KOBiDZ, w Zespole ds. Promocji Dziedzictwa; redakcję reprezentują: Anna Kucińska (redaktor) – akucinska@kobidz.pl oraz Maria Sołtysiak (sekretarz redakcji) – msoltysiak@kobidz.pl
 

  

drukuj stronę
 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole