Object moved

Object moved to here.szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Gminna Ewidencja Zabytków
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 20.02.2006 (data modyfikacji: 04-02-2008)


Ochrona zabytków, które znajdują się  na terenie gminy należy do  obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22 (pkt. 4) cytowanej ustawy: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków”.

Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie adresowej określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 124 z 2004 r., poz. 1305). Karta adresowa powinna zawierać określenie zabytku, jego nazwę i adres (miejsce położenia).
W związku z powyższym w Pracowni Dokumentacji, Ewidencji i Rejestru Zabytków Nieruchomych KOBiDZ przygotowano oprogramowanie (GEZ), mające na celu ułatwienie gminom uporządkowanie informacji o zabytkach znajdujących się na ich terenie. Program umożliwia przygotowanie  i wydruk dowolnie zdefiniowanych zestawień tematycznych i topograficznych oraz wydruk kart adresowych dla poszczególnych obiektów.

Płyty z programem wraz z instrukcją obsługi zostały – poprzez wojewódzkich konserwatorów zabytków – przekazane gminom.  

Więcej:
Gminna Ewidencja Zabytków

 

Autor: 

Dorota Mikłaszewicz

Osoba wprowadzająca: 

Dorota Mikłaszewicz

Data utworzenia: 

20.02.2006r.

Data publikacji: 

20.02.2006r. 15:00

Ostatnia zmiana: 

04.02.2008r. 12:02
(Magda Stec)

drukuj stronę
 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole