Object moved

Object moved to here.szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Zabytkowe parki i ogrody
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 27.02.2006 (data modyfikacji: 22-07-2009)


Działania na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów oraz inicjowanie szczegółowych prac badawczych w tych obiektach prowadzone z ramienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków mają wieloletnią tradycję. Sięga ona początku lat 80-tych, kiedy to Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, później Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, działający pod auspicjami Ministerstwa Kultury rozpoczął szeroko zakrojone prace nad ochroną zapomnianych i zagrożonych kompletną dewastacją i zniszczeniem założeń parkowych i ogrodowych w Polsce oraz na terenie dawnych wschodnich ziem polskich.
Ten wieloletni dorobek Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, ceniony w kraju i za granicą, jest kontynuowany i pomnażany w KOBiDZ przez zespół architektów krajobrazu i historyków sztuki.

Do zadań KOBiDZ w zakresie ochrony zabytkowych parków i ogrodów realizowanych w Pracowni Kształtowania Polityki Konserwatorskiej należy:

1) wprowadzanie i upowszechnianie nowych standardów metodologicznych w zakresie badań, dokumentacji i konserwacji zabytków:
• sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy wpisach do rejestru zabytków: krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,
• wykonywanie wzorcowych opracowań studialnych, zakończonych wytycznymi konserwatorskimi dla krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,
• opracowywanie wytycznych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z zakresu krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,

2) prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i badawczych przy założeniach szczególnie zagrożonych – zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach zieleni zaprojektowanej;

3) monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ocena zagrożenia zabytków:
• sporządzenie raportu o stanie zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni (faktyczny stan dokumentacji, stan wpisów do rejestru zabytków, stan zagrożenia obiektów, etc),

4) realizacja programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami,

5) popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz prowadzenie edukacji związanej z ochroną zabytkowych parków, ogrodów i innych form projektowanych:
• udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz warsztatach roboczych z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego,
• współpraca ze szkołami średnimi i wyższymi w edukacji związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego,

6) wydawanie opinii i ekspertyz na rzecz Generalnego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (na wnioski i wedle zapotrzebowania GKZ i WUOZ):
• opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,
• konsultacje z dziedziny ochrony i rewaloryzacji krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni;
• konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni;

7) opracowanie strategii ochrony zabytkowych parków i ogrodów.

---------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zabytkowych parków i ogrodów opracowane w Pracowni Kształtowania Polityki Konserwatorskiej:

----------------------------------------------------------------------------------------

Procedura aktualizacji „Listy preferencyjnej parków i ogrodów zabytkowych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”  znajduje się na stronie:  http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/7/3799.html

Dnia 12 maja 2009 roku została utworzona „Lista preferencyjna zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wcześniej powołano Komisję, która rozpatrzyła wszystkie wnioski użytkowników historycznych parków i ogrodów, przysłane do Ośrodka, za pośrednictwem Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i ich Delegatur w kraju.

Lista ma charakter promesy, co oznacza, że obowiązuje po spełnieniu przez wnioskodawcę  wymagań odnośnie zachowania zabytkowego charakteru obiektu w planowanych działaniach inwestycyjnych, na które ubiega się on o dotacje.

Pobierz plik: lista preferencyjna.pdf [544.53 KB] 


Portokół

drukuj stronę
 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole