szukaj
 
 
 
AKTY PRAWNE
SłUżBY KONSERWATORSKIE
KRAJOWA EWIDENCJA ZABYTKóW
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
Zabytki techniki
 
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKóW
ZABYTKOWE PARKI I OGRODY
DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO
POMNIKI HISTORII
PARKI KULTUROWE
MUZEA POLSKIE
Dobre praktyki
Ogłoszenia muzealne
 
ARCHEOLOGIA
AZP
Poradnik inwestora
e-Archeo
Prawdy i mity
Konferencja
 
KWARTALNIK "OCHRONA ZABYTKóW"
KOBIDZ DLA DZIECI I MłODZIEżY
PLIKI DO POBRANIA
PORADNIK DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
 


Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2009
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
data dodania: 21.04.2009 (data modyfikacji: 11-05-2009)


Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się w dniach 16 i 17 kwietnia w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku, który w 2005 roku został uznany przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Organizatorami obchodów z upoważnienia Generalnego Konserwatora Zabytków był Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku.

Uroczystośc zgromadziła przedstawicieli służb konserwatorskich z całego kraju, przedstawicieli ośrodków akademickich związanych z konserwacją zabytków, przedstawicieli Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stowarzyszeń zawodowych i organizacji zajmujacych się ochroną dziedzictwa kulturowego, przedstawicieli władz,  duchowienstwa muzeów regionu oraz laureatów wręczanych tradycyjnie w tym dniu nagród i wyróznień.

Konferencja naukowa

W dniu 16 kwietnia w refektarzu klasztoru oo.Bernardynów odbyła konferencja naukowa pt. „Autentyczność zabytku w teorii i praktyce konserwatorskiej”.

Program konferencji

 • O. dr Efrem Obruśnik  „Konserwacja zespołu klasztornego oo.Bernardynów w Leżajsku
 • Prof. dr hab. inż.arch. Ewa Łużyniecka „Adaptacje zabytków sakralnych
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin „Autentyzm i intergralność zabytku
 • Prof. Andreas Heymowski „Kwestia autentycznosci przy rekonstrukcji zabytków - kilka przykładów ze Szwecji i krajów balkanskich
 • Prof. dr hab.inż.arch. Kazimierz Kuśnierz „Wybrane problemy zabytków urbanistyki w kontekscie autentyczności historycznej
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński „Autentyzm zabytku archologicznego
 • dr inż.arch. Grzegorz Bukal „Konserwacja zamku w Malborku jako przykład kształtowania się doktryny konserwatorskiej
 • Piotr Stępień „Proces konserwacji Wawelu w świetle doktryny konserwatorskiej
  Jan Janczykowski „Doktryna konserwatorska, a prace konserwatorskie na przykładzie zamków w Tenczynie, Lipowcu, Tropsztynie”

Podczas konferencji zaprezentowano:

 • zmiennośc kryteriów autentyzmu wypracowywanych przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • pojęcie autentyczności w odniesieniu do różnych kategorii zabytków od dziedzictwa archeolologicznego po zabytkowe układy urbanistyczne,
 • różne podejście do roli zabytku, procesu konserwacji i doktryny konserwatorskiej od czasów praktyków konserwacji z XIX i pocz. XX w. po współczesnych studentów architektury

          

Gala  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 17 kwietnia w Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku odbyła się oficjalna Gala  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Uroczystość rozpocząl koncert na XVII-wiecznych leżajskich organach w wykonaniu prof. Józefa Serafina. Podczas koncertu wykonano utwory mistrzów baroku: Johanna Kaspara Kerlla, Nikolausa Bruhnsa, Jana Sebastiana Bacha, na zakończenie usłyszeliśmy utwory romantyków: Johannesa Brahmsa i Cezara Franka.

Po koncercie Pan Minister Tomasz Merta Generany Konserwator Zabytków w swej wypowiedzi podkreślił rolę właściciela zabytku w procesie jego ochrony, rolę zachowania „dziedzictwa żywego” które łączy autetyzm użytkowania z autentyzmem substancji. Niejako w kontraście do miejsca uroczystości - leżajskiego klasztoru Pan Minister wskazał na trudność wspólczesnej ochrony zabytków wynikającą nie tylko z konieczności pogodzenia ochrony z rozwojem przestrzennym i kryteriami ekonomicznymi, ale także ze zmianami świadomości społecznej i wrażliwości estetycznej kształtowanej obecnie nie przez tradycyne wzorce, lecz przede wszystkim przez media. Po wypowiedzi Ministra nastąpiła ceremonia wręczania nagród. Nagrodę „Conservator Ecclesiaeim. ks. prof. Janusza Pasierba otrzymał wieloletni konserwator Archidiecezji Warmińskiej Ks. Biskup prof. dr hab. Julian Wojtkowski. Następnie wręczono dyplomy laureatom konkursu „Zabytek Zadbany”, a po nich nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa. Uroczystość zakończyło wręczenia „Lauru Spotkań z Zabytkami” czasopima wydawanego przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

          

          


Laureaci Konkursu Zabytek Zadbany 2009

I. Kategoria - Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej

1. Za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego renesansowej kamienicy „Pod św. Krzysztofem" w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą dla Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie).

2. Za przeprowadzenie kompleksowej rewaloryzacji Pałacu Biskupa Erazma Ciołka z pocz. XVI w. dla Muzeum Narodowego w Krakowie (woj. małopolskie).

3. Za przeprowadzonie rewaloryzacji Pałacu w Zdunowie z pocz. XX w. z adaptacją na cele hotelowo-konferencyjne dla Państwa Małgorzaty i Dariusza Chwiejczaków (woj. lubelskie).

4. Za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego XVII w. dworu „Sokołówka" stanowiącego najstarszy zabytek drewniany w Sandomierzu dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej w Sandomierzu (woj. swiętokrzyskie).

II. Kategoria - Zabytki dziedzictwa przemysłowego

1. Za przeprowadzenie kompleksowych prac remontwo-konserwatorskich budynku tkalni wysokiej z k. XIX w. w zespole dawnych Zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi z adaptacją budynku na cele muzealne dla Muzeum Sztuki w Łodzi (woj. łódzkie).

III. Kategoria - Zabytki sakralne

1. Za kompleksową konserwację wystroju wnętrza i wyposażenia kościoła parafialnego pw Ducha Świętego, dawnego kościoła Bożogrobców w Przeworsku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Ducha Świętego w Przeworsku (woj. podkarpackie).

2. Za przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich 26 kaplic z XVII-XIX w. tworzących Zespół Kalwarii Wejherowskiej dla Miasta Wejherowa (woj. pomorskie).

3. Za przeprowadzonie kompleksowego remontu drewnianego kościoła parafialnego pw św. Mikołaja w Truskolasach, z l pół. XVII w. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Mikołaja w Truskolasach (woj. śląskie).

4. Za przeprowadzone kompleksowej rewaloryzacji kościoła klasztornego pw św. Antoniego z Padwy w Poznaniu dla Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

             
 
             


Rekomendacje w konkursie „Zabytek zadbany" 2009.

W kategorii: „zabytki sakralne” rekomendacje do nagrody „Zabytek Zadbany" uzyskały następujące obiekty:

woj. podkarpackie - Kościół parafialny (Bazylika Kolegiacka) p.w. Ducha Świętego - Bożogrobców w Przeworsku

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Przeworsku
za przeprowadzoną w latach 1998-2008 kompleksową konserwację wystroju wnętrza i wyposażenia, obejmującą m. in. ołtarz główny, belkę tęczowa z Grupą Ukrzyżowania, stalle,  epitafium ze sceną Ukrzyżowania oraz odsłonięte w 2003 r. cztery gotyckie płyty nagrobne donatorów świątyni a także wystrój i wyposażenie XVIII-wiecznej kaplicy Bożego Grobu, w której odsłonięte zakonserwowano i częściowo zrekonstruowano dekorację malarską z okresu powstania zabytku.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje kompleksowy charakter prac pozwalający na przywrócenie historycznego wystroju wnętrz i elementów wyposażenia świątyni, zwłaszcza kaplicy Bożego Grobu - miejsca o szczególnym znaczeniu dla zakonu bożogrobców. Dzięki kompleksowej konserwacji prowadzonej przez ponad 10 lat na wysokim poziomie uzyskano znakomite efekty plastyczne i kolorystyczne. Na uwagę zasługuje również pieczołowite odrestaurowanie odkrytych w trakcie prac konserwatorskich czterech gotyckich epitafiów reprezentujących bardzo wysoki poziom gotyckiego malarstwa tablicowego oraz pochówków fundatorów kościoła (m.in. Rafała Jakuba Jarosławskiego, z zachowaną szatą pogrzebową) odkrytych w trakcie prac archeologicznych.

woj. pomorskie - Zespół Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Gmina Miasta Wejherowo
- za przeprowadzone w latach 2006-08 prace remontowo-konserwatorskie wszystkich 26 kaplic tworzących zespól kalwaryjski, obejmujące zarówno architekturę, jak i wnętrza; pracom konserwatorskim poddano również wystrój i wyposażenie kaplic kalwaryjskich -polichromie, ołtarze, rzeźby, obrazy, etc. Przeprowadzono rewaloryzację otoczenia - remont dróg, ścieżek, placów, oraz elementów tzw. małej architektury oraz konserwacja zabytkowej zieleni; zainstalowano oświetlenie zewnętrzne kaplic (iluminacja).

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje kompleksowość prac (konserwacja historycznego układu przestrzennego wraz zabytkową zielenią) odznaczających się niezwykłą starannością w konserwacji poszczególnych obiektów, wymagającej dużych umiejętności konserwatorskich ze względu na zróżnicowany charakter architektoniczny kaplic. Realizacja zadania umożliwiła również rewitalizację dużego terenu nasyconego architektura i zielenią parkową. Na uwagę zasługuje również udana ekspozycja całego zabytkowego założenia kalwaryjskiego. Tym samym działania podjęte przez władze miasta Wejherowa (przy dużym zaangażowaniu mieszkańców) wprzęgnięte zostały w program rozwoju turystyki kwalifikowanej i promocji społeczności lokalnych.

woj. śląskie - Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Truskolasach

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Truskolasach
- za przeprowadzony w latach 2006-07 kompleksowy, interwencyjny remont drewnianego kościoła, obejmujący m.in. podbicie fundamentów, wymianę zniszczonych podwalin, belek zrębowych, wykonanie fundamentów pod słupy konstrukcyjne wewnętrzne, wymianę słupów konstrukcyjnych wewnętrznych, wzmocnienie sklepień i stropów, wymianę podłóg i sufitu deskowego w nawie głównej, wykonanie izolacji termicznej ścian i stropów, pokrycie ścian zewnętrznych gontem.   Ponadto wymieniono zniszczone elementy więźby dachowej i przeprowadzono jej prostowanie,  wymieniono pokrycie dachowe z blachy na gont, wykonano obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wykonano instalację odgromową oraz przeprowadzono remont kapitalny sygnaturki wraz z pokryciem. Po zakończeniu prac przy architekturze obiektu przeprowadzono w latach 2007-08 prace konserwatorskie przy czterech ołtarzach.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje determinacja i wysiłek parafii w ratowaniu od katastrofy budowlanej (całkowitego zniszczenia) drewnianej świątyni. W trakcie skomplikowanych prac konstrukcyjnych i restauratorskich starano się zachować w jak największym stopniu zabytkową substancję. Należy podkreślić niezwykłą staranność w konserwowaniu i odtwarzaniu drewnianych detali architektonicznych.

woj. wielkopolskie - Kościół klasztorny p.w. św. Antoniego z Padwy w Poznaniu, ul. Franciszkańska 2

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Klasztor OO Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
- za przeprowadzone w latach 2005-2007 kompleksowe roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące m.in. uszkodzoną konstrukcję sklepień i więźby dachowej, elewację, schody, wystrój architektoniczny (sztukaterie) i plastyczny (polichromie Andrzeja Swacha) oraz wyposażenie kościoła (ołtarze stiukowe, marmurowe i stiukowe epitafia, nagrobki, stacje Drogi   Krzyżowej). Przeprowadzono również remont obu dwupoziomowych zakrystii oraz bocznych empor chóru kościelnego a także podziemi kościoła (adaptacja na cele ekspozycyjne).

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowy szacunek inwestora i wykonawców dla walorów zabytkowych architektury oraz struktury wnętrza. Podkreślić należy, że prace - prowadzone w warunkach normalnego funkcjonowania kościoła
znamionują ogromną troskę wykonawców o detal i zachowanie wszystkich ocalałych elementów dawnego wystroju.

    

W kategorii : „zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej” rekomendacje do nagrody „Zabytek Zadbany" uzyskały następujące obiekty:

woj. lubelskie - Kamienica „Pod św. Krzysztofem" w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Rynek 14

Rekomendowany do Nagrody:
właściciel obiektu - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
- za przeprowadzony w roku 2008 gruntowny remont renesansowej kamienicy, będącej jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Kazimierza Dolnego. Remont objął m.in. wzmocnienie   i naprawę naruszonych elementów konstrukcji budynku (ściana frontowa, stropy, sklepienia,   nadproża), zabezpieczenie i uzupełnienie uszkodzonych elementów attyki oraz gruntowną konserwację elewacji (konserwacja i rekonstrukcja detali kamiennych i sztukatorskich, naprawa   tynków) oraz konserwację stolarki okiennej i drzwiowej.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje kompleksowość prac poprawiających stan techniczny obiektu, zastosowanie nowoczesnych metod konserwacji (np. „szycie" rys w systemie Helifix), szczególnie w zakresie technologii zabezpieczeń i wzmocnień elementów konstrukcyjnych, szybkie reagowanie na uszkodzenia obiektu wywołane czynnikami atmosferycznymi, dbałość o wystrój plastyczny elewacji, wyeksponowanie nowoodkrytych elementów dekoracyjnych, osiągnięcie wysokich walorów estetycznych, wysoki poziom wykonawstwa. Należy podkreślić duże zaangażowanie inwestora i wykonawców w remont kamienicy, owocujące efektywną współpracą z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie.

woj. małopolskie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie, ul. Kanonicza 17

Rekomendowane do Nagrody:
właściciel obiektu - Muzeum Narodowe w Krakowie
- za przeprowadzoną w latach 2005-2007 rewaloryzację pałacu z pocz. XVI w. - jednej z najstarszych krakowskich rezydencji, obejmującą m.in. konserwację elewacji frontowej, konserwację i częściową rekonstrukcję polichromii I pietra i baszty, konserwację wątków ceglano-kamiennych oraz portali w piwnicach pałacu, ekspozycję detalu architektonicznego w formie lapidarium na zapleczu tylnej oficyny

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie - dzięki pracom konserwatorskim - wybitnych walorów estetycznych wystroju zewnętrznego budynku (elewacja frontowa) jak i wnętrz (pomieszczenia I piętra). Udana aranżacja historycznych wnętrz na cele wystawiennicze pozwoliła na zharmonizowanie tradycji i ducha miejsca z charakterem ekspozycji muzealnej - stałej prezentacji wybitnych dział sztuki polskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, od średniowiecza i renesansu po późny barok.

woj. mazowieckie - Pałac w Zdunowie (gm. Załuski, pow. płoński)

Rekomendowani do Nagrody:
właściciele obiektu - Państwo Małgorzata i Dariusz Chwiejczakowie
- za przeprowadzoną w latach 2005-08 rewitalizację pałacu na cele hotelowo-konferencyjne. Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie objęły m.in. wyburzenie ścian wtórnego podziału wnętrz, w centralnej części budynku, wzmocnienie więźby dachowej i stropów, wymianę  ceramicznego  pokrycia dachowego,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej, konserwację klatek schodowych, pieców, posadzki w dawnej jadalni.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje przywrócenie pierwotnego układu pomieszczeń, pieczołowite odtworzenie detali architektonicznych, przywrócenie pierwotnego ceramicznego pokrycia (dachówka), rewitalizacja parku (przywracającego jego pierwotny charakter), wyeksponowanie wartości historycznych założenia pałacowo-parkowego z niezwykłą dbałością o zachowanie substancji zabytkowej.

woj. świętokrzyskie - Dwór „Sokołówka” w Sandomierzu, ul. Św. Jadwigi Królowej 3

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej
- za przeprowadzenie w latach 2004-2005 remontu XVII w. dworu - najstarszego zabytku drewnianego w Sandomierzu, obejmujący niezbędna modernizację obiektu przy zachowaniu zasad konserwatorskich, ekspozycję detalu (m.in. konserwacja sosrębu, odtworzenie stolarki okiennej z okuciami). Poza remontem dworu wykonano zabezpieczenie skarpy, sklepionej piwnicy oraz drewnianej stodoły o oryginalnej konstrukcji.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuj ą działania konserwatorskie i rewitalizacyjne ratujące przed zniszczeniem cenny pod względem historycznym i architektonicznym zabytek drewniany oraz ekspozycja walorów krajobrazowych obiektu i najbliższego otoczenia.

 

W kategorii: „Zabytki dziedzictwa przemysłowego” rekomendację do nagrody „zabytek zadbany" uzyskał następujący obiekty:

woj. łódzkie -  Budynek tkalni wysokiej w zespole d. Zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi, ul. Ogrodowa 17

Rekomendowany do Nagrody
właściciel obiektu - Muzeum Sztuki w Łodzi
- za przeprowadzony w latach 2005-08 kompleksowy remont jednej z największych łódzkich fabryk włókienniczych (mający na celu adaptację budynku do nowych funkcji), obejmujący m.in. usunięcie wtórnych przemurowań ścianek działowych oraz innych elementów wyposażenia budynku, wzmocnienie osłabionych elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, stropy, żeliwne słupy), wymianę pokrycia dachowego, wymianę podłóg i posadzek, wymianę ślusarki okiennej (w nawiązaniu do historycznego układu podziałów architektonicznych) oraz konserwację ceglanego lica elewacji z odtworzeniem zniszczonego detalu.

Pod względem konserwatorskim na szczególną uwagę zasługuje udana adaptacja budynku fabryki do celów muzealnych i ekspozycyjnych (dzięki czemu Muzeum Sztuki znacznie powiększyło powierzchnię wystawienniczą). Należy podkreślić wysoką jakość prac konserwatorskich i budowlanych oraz staranność przy zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej, przywrócenie zabytku do świetności poprzez nadanie nowych funkcji użytkowych, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru obiektu fabrycznego i jego walorów architektonicznych. Na uwagę zasługuje dbałość inwestora i wykonawcy o estetykę obiektu przemysłowego (konserwacja ceglanego lica oraz pieczołowite odtworzenie detalu architektonicznego)


W kategorii: „Zabytki architektury obronnej” nie zgłoszono do konkursu „Zabytek Zadbany" żadnego obiektu.


•  Nagroda  im. Ks.  Janusza  Pasierba „CONSERVATOR  ECCLESIAE”: Ks.  Biskup prof. dr hab. Julian  Wojtkowski Kuria  Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej
•   Nagrodę Prezesów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. kapituła przyznała Marianowi Arszyńskiemu za książkę: „Idea, pamięć, troska… rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania: od starożytności do połowy XX wieku”.
•   Nagroda Zarządu Głównego SKZ „Książka Roku”: praca Jerzego Szałygina „Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej”.

          
•  KONKURS  GENERALNEGO  KONSERWATORA  ZABYTKÓW  i  STOWARZYSZENIA  KONSERWATORÓW  ZABYTKÓW  na  najlepsze  prace  naukowe,  projektowe  i  popularyzatorskie  z  ochrony  zabytków  i  muzealnictwa:
   

Nagrody  otrzymały  następujące  prace:

Nr  2  Andrzej  Gaczoł -  „Praktyka  konserwatorska  w  Krakowie w  latach  1918 – 2006  na  tle  teorii  i  doktryn”. Praca  doktorska pod  kierunkiem prof. dr. hab. arch. Kazimierza Kuśnierza

Nr  6   Joanna  Babraj   - „ Rozwiązania  techniczna i estetyczne  na  przykładzie  attyckiego  naczynia  pelike z IV w. p. n. e.,  ze  zbiorów Muzeum  Narodowego  w  Krakowie,  Oddział  Czartoryskich”. Praca  magisterska.  Promotor prof. Ireneusz  Płuska.

Nr  10   Celina  Mastella  -„Badania  i  konserwacja gotyckich  figur  pochodzących  z  ołtarza  Matki  Boskiej ze  Starego  Miasta,  datowanych  na  około  1390 – 1400,  wiązanych  z  kręgiem  Madonn  na  Lwach. Problematyka  jedności  warsztatowej  rzeźb  i  ich  pierwotnej  funkcji  w  strukturze  gotyckiego  retabulum”. Praca  magisterska.  Promotor  prof.  Marian  Paciorek  i  st.   wykł. Barbara  Budziaszak.

Nr 19 Jan  Zygmunt  Morzycki  - Markowski  - „ Problematyka  konserwacji  i  restauracji  obrazu  na  blasze  miedzianej  pt. „ Pokłon  Trzech  Króli”  z  Muzeum  Warszawskiej  Prowincji  Braci  Mniejszych  Kapucynów  w  Zakroczymiu”. Praca  Magisterska.  Promotor – dr  hab.  Maria  Lubryczyńska.
„  Recepcja  twórczości  Petera  Paula  Rubensa  i  jego  kręgu  poprzez  wzory  graficzne  w  malarstwie  polskim  XVII wieku”. Promotor dr  Marcin  Zgliński.

Nr  20  Danuta  Osuch -  „Zagadnienia  konserwacji  i  restauracji  ikony  procesyjnej  ze  zbiorów  Muzeum  Lubelskiego  w  Lublinie”.
„ Metale  i  klasyczne  techniki  złotnicze  używane  w  dekorowaniu  obiektów  malarskich”.
Praca  magisterska. Promotor  dr  hab.  Maria  Lubryczyńska.

Nr  25  Marcin  Polinowski  - „Kościół  zabytkowy  w  Baborowie – ocena  stanu  technicznego  konstrukcji  drewnianej”.  Praca  magisterska.  Promotor dr  inż.  Andrzej  Murynowicz.

Nr  26  Danuta  Kłosek – Kozłowska – „Ocena  wartości  kulturowych  miast  a  urbanistyka”. Wydawnictwo Oficyna  Wydawnicza  Politechniki  Warszawskiej,  Warszawa  2007.

Nr   27  Bartosz  Sołtysiak – „Owiesno,  województwo  Dolnośląskie – adaptacja  kompleksu  zamkowego  na  zespół  edukacyjno – hotelowy”. Praca  magisterska.  Promotor dr inż. arch.  Aleksander  Piwek.

Nr  29   Paulina  Celecka – „Historyczne  metody  transferu  na  przykładzie  obrazu  „Cierniem  koronowanie”. Praca  magisterska  pod  kierunkiem  prof. dr kwal. II  st. Bogumiły  Rouba,  we  współpracy  z  dr Elżbietą  Szmit – Naud. 
           
Wyróżniono  następujące  prace:     
         
Nr  1
  Anna  Tutaj – „Zagospodarowanie  terenów  związanych  z  rewitalizacją Piaseczyńskiej  Kolei  Wąskotorowej”. Praca  dyplomowa  pod  kierunkiem  dr. arch. Andrzeja  Romiszewskiego.

Nr   3  Dariusz  Piotrowicz – „Teoria  elementów  kompozycji  urbanistycznej  jako  narzędzie  poznawania  i  oceny  układu  przestrzennego  miasta,  na  przykładzie  Kielc”. Praca  doktorska  pod  kierunkiem  prof. dr. hab. arch.  Sławomira  Gzella.

Nr  5   Anna  Pugacewicz  -„Analiza  struktur  przestrzennych  miasta  Brodnica  pod  kątem zachowania  i ochrony  wartości  historycznych”. Praca  dyplomowa.  Promotor dr inż. arch.  Kłosek – Kozłowska.

Nr  8  Zofia  Kerneder  - „O  nieszczęściu  bycia  dziełem  sztuki. Warsztat  współczesnych  artystów  a  konserwacja  współczesnej  sztuki  nowoczesnej  na  przykładzie  kolekcji  artystów – Galeria  Potocka”.  Praca  magisterska.  Promotor :
prof.  Grażyna  Korpal.

 Nr   9   Dorota  Kot   - „Wpływ  zastosowania  techniki  marouflage  na  stan  zachowania  obiektu. Analiza  na  podstawie  „Ukrzyżowania”  ze  zbiorów  OO.  Dominikanów  w  Krakowie”. Praca  magisterska.  Promotor adiunkt Maria  Lempart – Geratowska

Nr  11   Dorota  Narowska  -  „Konserwacja XVIII- wiecznej  chorągwi  kościelnej  jako  zespołu  malowidła  dwustronnego  z  przedstawieniami „Zwiastowanie „i „Archanioł  Rafał  prowadzący  Tobiasza”  oraz  zastosowanej  wtórnie  tkaniny  obszycia”. Praca  magisterska.  Promotor prof.  Jadwiga  Wyszyńska.

Nr  14   Mariusz  Tomasz  Borkowski  - „Konserwacja  i  rekonstrukcja  elementów  pomnika  nagrobnego  Hieronima  Ossolińskiego,  autorstwa  Santi  Gucciego z  1576 r.  z  parafii  p. w.  Wniebowzięcia  NMP  w  Gorlicach”.  Praca  magisterska. Promotor
adi. Wiesław  Procyk.

Nr  15   Teodora  Bozhikowa  - „  Problematyka  konserwacji  i  restauracji  ikony  „  Zaśnięcie Bogurodzicy”  ze  zbiorów  Muzeum – Zamku  w  Łańcucie,  XVII – XVIII w.” 
„ Problematyka  pamiątkowych  ikon typu  proskyneteria na  Bałkanach  od XVI  do  XIX  wieku”.
Praca  magisterska.  Promotor  dr  Krzysztof  Chmielewski.

Nr   17  Dorota  Kwiatkowska  -  „ Konserwacja  malowidła  ściennego  Władysława  Drapiewskiego  w  kościele  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w  Gaworowie”
„  Malarstwo dekoracyjne  Władysława  Drapiewskiego – rodowód  artystyczny,  ikonografia,  technika  i  technologia”.
Praca  magisterska.  Promotor adi. Paweł  Jakubowski.

Nr   18   Hubert  Lipka  - „ Rekonstrukcja  narożnika  fasety  z  rzeźbą  orła  w  Sali  stołowej  Augusta  II  w  Wilanowie,  projektu  Jana  Zygmunta  Deybla,  realizowaną  przez  sztukatorów  włoskich  Gian  Francesco  Fumo  i  Pietro  Innocente  Comparettiego  około  1730 r. „ Praca  magisterska.  Promotor  adi.  Wiesław  Procyk.

Nr  23  Roman  Prusko  - „Zabytkowy  kościół  drewniany  w  Olszowej – ocena  stanu technicznego”.  Praca  magisterska.  Promotor  dr  inż.  Andrzej  Murynowicz.

Nr  24   Barbara  Borowiak  - „ Analiza  stanu  technicznego  konstrukcji  zabytkowego  kościoła  drewnianego  w  Gościęcinie”.  Praca  magisterska.  Promotor  dr inż.  Andrzej  Murynowicz.

Maciej Rymkiewicz

drukuj stronę
 
 
 
  aktualizacja: 05.09.2006
  o nas | projekty i programy | kalendarz wydarzeń | partnerzy | kontakt  
 

2005 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

email: media@kobidz.pl
 
 
Lublin Poznan Torun Gdansk Lódz Bialystok Olsztyn Szczecin Zielona Góra Leknica Rzeszów Wrocław Kraków Kielce Warszawa - Główna Siedziba Opole